JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA CURATUS ZE ZMIANAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA W DNIU 31.03.2016 r.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem”, jest zarejestrowane, ma osobowość prawną, używa pieczęci i symbolu.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 4. Stowarzyszenie może powoływać oddziały na terenie swojej działalności.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz wynikach prowadzonej działalności charytatywnej.
 6. Do prowadzenia swoich prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
 7. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tych samych lub podobnych celach.

§ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność: humanitarną i charytatywną.

ROZDZIAŁ II CELE I METODY DZIAŁANIA

§ 3

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Osób niepełnosprawnych (w tym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami psychicznymi)
 3. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 4. Działanie na rzecz integracji społecznej, dążenie do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z problemami psychicznymi.
 5. Prowadzenie działań charytatywnych na rzecz osób ze środowisk patologicznych (w szczególności dzieci i młodzieży).

Cele te, stanowią wyłączną działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w potrzebie, w tym:
 1. terapeutycznej,
 2. socjalnej,
 3. prawnej,
 1. Realizację programów profilaktycznych dla środowisk osób przebywających w kryzysie.
 2. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
 3. Organizowanie czasu wolnego dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.
 4. Tworzenie placówek pomocy osobom w potrzebie, niepełnosprawnym i ich bliskim.
 5. Działania na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących pomocy
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej dla celów edukacyjno – informacyjnych.
 7. Prowadzenie, wspieranie i promowanie prac i programów naukowych dotyczących zdrowia psychicznego
 8. Współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego, osób z problemami psychicznymi oraz nauki i edukacji w kraju i za granicą.
 9. Organizowanie seminariów i spotkań w celu wypracowania teoretycznych i praktycznych zasad postępowania w interesujących Stowarzyszenie dziedzinach.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 6

 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd i jest ona ostateczna.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą swój akces do Stowarzyszenia i podpiszą „Deklarację Członkowską”.
 3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. brać udział w pracach Stowarzyszenia
 4. korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
 1. przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 1. aktywne uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia
 2. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 7

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub obcy, któremu Walne Zgromadzenie Członków lub Członków i Delegatów nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w dziedzinach określonych w §3 Statutu
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie honorowi, jeżeli są obywatelami polskimi, mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, jeżeli zaś nie są obywatelami polskimi, nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 8

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:

 1. Śmierci członka
 2. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w trybie uchwały Zarządu
 3. Pisemnego zgłoszenia wystąpienia członka
 4. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o której mówi p.2 §8 Statutu w wypadku:
 1. rażącego naruszenia Statutu,
 2. postępowania naruszającego dobre imię Stowarzyszenia,
 3. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 1. Od decyzji Zarządu określonej w § 8, p. 2 Statutu, członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania wniesione poprzez Komisję Rewizyjną w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o podjęciu decyzji.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 11

 1. Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Członków i Delegatów należy:
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • dokonywanie zmian w Statucie,
 • uchwalanie regulaminów,
 • uchwalanie programu działania, budżetu i wysokości składek członkowskich na okres między posiedzeniami Walnego Zebrania,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi za miniony okres między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków lub Członków i Delegatów, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
 • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

3. Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów odbywa się raz do roku, ma charakter sprawozdawczy, lub sprawozdawczo – wyborczy. Jego termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia pisemnie członków na jeden miesiąc przed terminem zebrania.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów odbywa się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej członków, bądź też na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Członków i delegatów musi być zwołane najpóźniej w dwa tygodnie po otrzymaniu przez Zarząd Stowarzyszenia prawomocnego wniosku, członkowie muszą być powiadomieni na siedem dni przed terminem zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Członków i Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

7. Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów, które nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w drugim terminie, po upływie jednej godziny od czasu wyznaczonego jako pierwszy termin.

§ 12

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów w głosowaniu jawnym na okres dwóch lat.
 2. Skrócenie kadencji Zarządu Stowarzyszenia może nastąpić w przypadkach:
 • nie udzielenia przez Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów absolutorium za miniony okres,
 • podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów
 • rezygnacji Zarządu Stowarzyszenia przedstawione w formie wniosku pod obrady Walnego Zebrania Członków lub Członków i Delegatów

3. Po ustąpieniu Zarządu Stowarzyszenia w trybie określonym w p.2 § 12 Statutu, Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów wybiera nowy Zarząd Stowarzyszenia.

4. W trakcie trwania kadencji członek Zarządu Stowarzyszenia może zrezygnować z pełnionej funkcji w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego do Zarządu Stowarzyszenia.

5. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia z przyczyn określonych w p. 1, 2 i 3 § 8, lub w p. 4 § 12 Statutu, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków lub Członków i Delegatów muszą odbyć się wybory uzupełniające.

6. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od trzech do pięciu osób.

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków lub Członków i Delegatów,
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 • uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i projektu wysokości składek członkowskich,
 • administrowanie i zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków lub Członków i Delegatów,
 • przyjmowanie nowych członków, prowadzenie ewidencji i pobieranie składek,
 • nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją zadań i programów subwencjonowanych z funduszu Stowarzyszenia i bezpośrednio związanych z realizacją zadań statutowych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji krajowych i zagranicznych.

9. Na pierwszym zebraniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. Funkcję wiceprezesa można łączyć z funkcją sekretarza i skarbnika. Wiceprezes może być jednocześnie sekretarzem i skarbnikiem.

10. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.

11. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć:

 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia
 • przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał,
 • zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia goście, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.

§ 13

 1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów w głosowaniu jawnym na okres dwóch lat.
 2. Skrócenie kadencji Komisji Rewizyjnej może nastąpić w przypadkach:
 • podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów o odwołaniu Komisji,
 • rezygnacji Komisji Rewizyjnej przedstawionej w formie wniosku pod obrady Walnego Zebrania Członków lub Członków i Delegatów.

3. Po ustąpieniu Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w p.2 §13 Walne Zebranie Członków lub Członków i Delegatów wybiera nową Komisję Rewizyjną.

4. W trakcie trwania kadencji członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z pełnionej funkcji w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego do Zarządu Stowarzyszenia.

5. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej z przyczyn określonych w p. 1, 2 i 3 § 8, lub p. 4 § 13 Statutu, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków lub Członków i Delegatów muszą odbyć się wybory uzupełniające.

6. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola – co najmniej raz w roku – działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 • kontrola pracy Zarządu Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków lub Członków i Delegatów z przeprowadzonych kontroli i wnioskowanie o usunięcie zauważonych nieprawidłowości,
 • przyjmowanie odwołań wykluczonych członków.

8. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

11. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 14

 1. Zarząd Stowarzyszenia może utworzyć Biuro Stowarzyszenia i określić limit zatrudnienia.
 2. Biurem kieruje Dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Dyrektor Biura pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze.

ROZDZIAŁ V ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia tworzonymi przez Zarząd, na wniosek co najmniej piętnastu członków założycieli
 2. Do członków założycieli Oddziału i członków Oddziału stosuje się przepisy określone w Rozdziale III § 5 do § 9 włącznie niniejszego statutu.
 3. Oddziały Stowarzyszenia działają na obszarze jednego lub więcej województw określonych w uchwale Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Oddziały podlegają Władzom Stowarzyszenia i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zebranie Członków i Delegatów Stowarzyszenia.
 5. Oddziały mogą tworzyć Koła Stowarzyszenia określając ich zadania. Regulamin tych Kół określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków Oddziału
 • Zarząd Oddziału
 • Komisja Rewizyjna Oddziału

2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do Władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia i jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Oddziału
 2. O Walnym Zebraniu Członków Oddziału, jego terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Oddziału będą zawiadamiani za pomocą poczty (listy polecone), co najmniej na trzydzieści dni przed jego odbyciem.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału
 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 3. uchwalanie programu działalności Oddziału,
 4. wybór delegatów na Walne Zebranie Członków i Delegatów Stowarzyszenia
 5. uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie zebrania.
 6. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału uczestniczą:
 • członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale – z czynnym i biernym prawem wyborczym,
 • członkowie honorowi Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału – z głosem doradczym, bez prawa wyborczego,
 • Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

7. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

8. Na wniosek Zarządu lub 20% członków Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera delegatów na Walne Zebranie Członków i Delegatów Stowarzyszenia, co najmniej na sześć tygodni przed terminem Zjazdu, w liczbie jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę dziesięciu członków.
 2. Delegaci są wyrazicielami opinii ogółu członków Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale.
 3. Mandat delegata wygasa wraz z wyborem nowych delegatów na następny Zjazd.

§ 19

 1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd Oddziału składający się z trzech do pięciu członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał Władz Stowarzyszenia. W szczególności Zarząd Oddziału realizuje zadania określone przez Walne Zebranie Członków Oddziału, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, zwołuje i organizuje zebrania członków Oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe Oddziału oraz gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i ustania członkostwa.
 5. Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz plan pracy i plan finansowy na rok następny Zarządowi Stowarzyszenia w terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Oddziału jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych w imieniu Stowarzyszenia na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego udzielanego jego członkom przez Zarząd Stowarzyszenia do działania w granicach zwykłego zarządu sprawami Oddziału. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Sprawy wykraczające poza zwykły zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch do czterech członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 • przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich przez członków z terenu Oddziału,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności,
 • występowanie z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 21

 1. W oddziałach o szerszym zakresie działalności i znacznej liczbie członków, Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na utworzenie Biura Oddziału i określić limit zatrudnienia.
 2. Biurem Oddziału kieruje dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Zarząd Oddziału za zgodą Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Biura pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze.
 3. W oddziałach w których nie powołano Biura, czynności techniczne wykonuje sekretarz.
 4. Zarząd Oddziału może ustalić regulamin funkcjonowania Biura i sekretariatu Oddziału.

§ 22

 1. Oddział może być zlikwidowany w następujących przypadkach:
 1. spadku liczby członków poniżej dziesięciu,
 2. wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału w formie uchwały powziętej większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków,
 3. braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.
 1. Decyzję o likwidacji Oddziału Stowarzyszenia podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia. W wypadkach określonych w p.1 §21 w podpunktach a i c, uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału.

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze będące w dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia oraz Zarządu Oddziałów.
 2. Zarząd Oddziału określa sposób dysponowania majątkiem wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. opłaty za uczestnictwo w zjazdach, seminariach, szkoleniach, koncertach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  4. dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, spadki i wpływy z ofiarności publicznej,
  5. inne wpływy wynikające z działalności statutowej,
  6. wpływy z działalności odpłatnej Stowarzyszenia.
 4. Fundusze Stowarzyszenia wraz z wpływami wynikającymi z działalności mogą być przeznaczone w całości na realizację celów statutowych.
 5. Z funduszy Stowarzyszenia mogą być finansowane badania i programy ściśle związane z celami Stowarzyszenia.
 6. Działalność statutowa dzieli się na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
  Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia jest:

a) nieodpłatne udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w potrzebie, w tym:

 • terapeutycznej,
 • socjalnej,
 • prawnej,

b) nieodpłatna realizacja programów profilaktycznych dla środowisk osób przebywających w kryzysie,

c) nieodpłatne tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

d) nieodpłatne organizowanie czasu wolnego dla osób dorosłych chorujących psychicznie oraz dzieci i młodzieży,

e) tworzenie placówek udzielających pomocy, nieodpłatnie osobom w potrzebie i ich bliskim,

f) nieodpłatne działania na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących pomocy,

g) nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej dla celów edukacyjno–informacyjnych,

h) nieodpłatne prowadzenie, wspieranie i promowanie prac i programów naukowych dotyczących zdrowia psychicznego,

i) nieodpłatna współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego, osób z problemami psychicznymi oraz nauki i edukacji w kraju i za granicą,

Przedmiotem odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia jest:

a) tworzenie placówek udzielających pomocy, za częściową odpłatnością, osobom w potrzebie i ich bliskim,

b) odpłatne prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej,

c) odpłatna współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego, osób
z problemami psychicznymi oraz nauki i edukacji w kraju i za granicą,

d) odpłatne organizowanie seminariów, praktyk, szkoleń, i spotkań w celu wypracowania teoretycznych i praktycznych zasad postępowania w interesujących Stowarzyszenie dziedzinach,

e) odpłatne organizowanie wyjazdów integracyjnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, zimowisk dla dzieci i kolonii letnich,

f) w ramach odpłatnej działalności stowarzyszenie prowadzi sprzedaż wyrobów (rękodzieła) wytwarzanych w ramach warsztatów terapii zajęciowej,

g) w ramach odpłatnej działalności statutowej stowarzyszenie prowadzi sprzedaż przedmiotów darowizn,

h) odpłatna działalność wspomagająca działalność gospodarcza w tym rozwój przedsiębiorczości,

i) odpłatne wspieranie rozwoju kultury i sportu,

j) odpłatna działalność w ramach upowszechniania i wspierania wolontariatu,

k) odpłatna działalność mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej,

l) odpłatna działalność na rzecz integracji społeczności europejskiej,

ł) odpłatna działalność mająca na celu upowszechnianie praw dziecka i rodziny,

m) odpłatna działalność w ramach szkoleń mających na celu zwiększanie wiedzy a przez to przeciwdziałanie uzależnieniom patologiom,

n) odpłatna działalność w ramach upowszechniania praw osób chorych psychicznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce w wysokości powyżej 15.000,00 EURO.

§ 24

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

§ 25

 1. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 26

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia i jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia, upoważnionych do tego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Jednoosobowo w imieniu Stowarzyszenia może działać, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa na zasadach określonych w punkcie 1, pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia.

§ 28

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących spółek.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 29

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zebrania Członków lub Członków i Delegatów Stowarzyszenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi wskazywać osobę Likwidatora oraz określać sposób likwidacji i cel na jaki następuje przekazanie majątku.
 3. Likwidatorem może być osoba fizyczna i prawna.
 4. Likwidator, po zakończeniu likwidacji, składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.