ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CURATUS 
Organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A przez 5 dni w tygodniu (40 godz. tygodniowo) w tym 6 godz. zajęć dziennie z uczestnikami a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć i pracę nad dokumentacją. Wspieranie osób z doświadczeniem choroby psychicznej dotyczyć będzie dążenia do ich usamodzielnienia się, pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb. Przyjęcie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która wydana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przejściu procedur przewidzianych dla kandydata na uczestnika. Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS prowadzić będzie wsparcie dla rodzin uczestników domu. Miejscem realizacji zadania jest siedziba oferenta: Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS, ul. Kleczkowska 5 OFICYNA, 50-227 Wrocław Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00. Nie planujemy zamykać placówki w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych.
Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy CURATUS będzie korzystać max 25 osób dorosłych mężczyzn i kobiet z doświadczeniem choroby psychicznej . Uczestnicy domu stanowią osoby potrzebujące terapii, wsparcia i opieki w różnych dziedzinach życia. ŚDS CURATUS swoją ofertę kieruje do uczestników – mieszkańców Wrocławia z różnych dzielnic. Osoby z zaburzeniami psychicznymi potrzebują przede wszystkim wsparcia: emocjonalnego, instrumentalnego, informacyjnego. Po okresie hospitalizacji osoby te niejednokrotnie są osamotnione, dotknięte wykluczeniem społecznym, a choroba dodatkowo obniża ich zaradność życiową. Wskazane potrzeby uzasadniają organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, który poprzez swoją działalność jest w stanie je zaspokoić. Postępowanie wspierająco – aktywizujące prowadzi do wydłużenia okresu remisji choroby i zmniejszenia skali hospitalizacji, zwiększenia zaradności życiowej w codziennym funkcjonowaniu, wzrostu umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, zwiększenia aktywności społeczno – kulturowej, a często także wzrostu zainteresowania podjęciem pracy zawodowej i gotowości do powrotu na rynek pracy.
 
Zajęcia z Ergoterapii w ŚDS Curatus
 
Umowa nr D/MOPS/1659/1/2015-2017 – przyznana dotacja:842 100,00PLN całkowity koszt projektu: 847 100,00PLN
 
Krótka charakterystyka zadania publicznego
Organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A przez 5 dni w tygodniu ( 40 godz. tygodniowo ) w tym 6 godz. zajęć dziennie z uczestnikami i 2 godz. pracy nad dokumentacją. Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS czynny jest w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 16.00. Wspieranie osób z doświadczeniem choroby psychicznej dotyczyć będzie dążenia do ich usamodzielnienia się, pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb.
 
Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków
Osoby z zaburzeniami psychicznymi potrzebują przede wszystkim wsparcia: emocjonalnego, instrumentalnego, informacyjnego. Po okresie hospitalizacji osoby te niejednokrotnie są osamotnione, dotknięte wykluczeniem społecznym, a choroba dodatkowo obniża ich zaradność życiową. Wskazane potrzeby uzasadniają organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, który poprzez swoją działalność jest w stanie je zaspokoić.
Postępowanie wspierająco – aktywizujące prowadzi do wydłużenia okresu remisji choroby i zmniejszenia skali hospitalizacji, zwiększenia zaradności życiowej w codziennym funkcjonowaniu, wzrostu umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, zwiększenia aktywności społeczno-kulturowej, a często także wzrostu zainteresowania podjęciem pracy zawodowej i gotowości do powrotu na rynek pracy.
 
Opis grup adresatów zadania publicznego
Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy CURATUS będzie korzystać max 25 osób dorosłych w jednym czasie: mężczyzn i kobiet z doświadczeniem choroby psychicznej. Uczestnicy domu stanowią osoby potrzebujące terapii , wsparcia i opieki w różnych dziedzinach życia. ŚDS CURATUS swoją ofertę kieruje do uczestników – mieszkańców Wrocławia z różnych dzielnic .
Przyjęcie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która wydana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przejściu procedur przewidzianych dla kandydata na uczestnika .
Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS prowadzić będzie wsparcie dla rodzin uczestników domu.
 
Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego.
Rodzaje działań podejmowane w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy typu A CURATUS:
1) Treningi Funkcjonowania w codziennym życiu:
a). trening zaradności życiowej- w ramach którego odbywa się trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (wyjście na zakupy, gratyfikacja),
b). trening umiejętności praktycznych- zajęcia komputerowe, trening szycia ręcznego i maszynowego,
c). trening kulinarny- nauka gotowania, przygotowywanie ciepłych i zimnych posiłków przez uczestników,
poznawanie zasad zdrowego żywienia, zasady savoir-vivre podczas wspólnych posiłków.
2) Trening umiejętności interpersonalnych– praca nad zdolnością wyrażania myśli i uczuć,
rozwiązywania konfliktów, rozumienia zachowań własnych i innych osób,
3) Trening umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego– zapoznawanie uczestników z rozmaitymi formami spędzania czasu wolnego, cykl spotkań „Ciekawa osoba”, prezentowanie przez uczestników podczas zajęć własnych zainteresowań oraz wspólne wyjścia kulturalne i rekreacyjne
4) Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych– uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, nawiązywanie i podtrzymywaniem kontaktów z innymi placówkami o zbliżonej działalności, organizacja i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych,
5) Poradnictwo psychologiczne i rozmowy indywidualne z opiekunami terapeutami– opiekun terapeuta pracuje indywidualnie ze swoimi podopiecznymi w oparciu o stworzony dla każdego z nich Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco- Aktywizującego (zwany dalej: IPPWA), zapewnia mu również niezbędną opiekę. W ramach rozmów indywidualnych udzielana jest również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w dotarciu do
jednostek ochrony zdrowia),
6) Terapia ruchowa oraz zajęcia z tańców integracyjnych – codzienna gimnastyka prowadzona przez uczestników, spacery i piesze wycieczki po mieście, poprzez naukę różnych tańców uczestnicy zajęć mają możliwość ogólnego odprężenia i relaksacji.
7) Arteterapia– ekspresja emocji, swobodna twórczość, analiza wytworów prowadzące do odbudowy dobrostanu fizycznego i psychicznego.
8) Biblioterapia– praca na tekstach literackich i terapeutycznych , analiza i interpretacja utworów m.in. baśni, opowiadań, poezji.
9) Zajęcia muzyczno – wokalne: odtwarzanie najprostszych elementów muzycznych w tym rytmu, melodii, tempa, ruchu przy muzyce oraz akompaniamencie gitarowym, itp. pozwalające m.in. na odreagowanie poprzez śpiewanie znanych utworów, klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, obniżenie poziomu lęku oraz obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego.
10) Filmoterapia- projekcje filmowe, analiza dzieł filmowych lub wspólne wyjścia do kina. Zajęcia te pozwalają na odzwierciedlenie i przepracowanie problemów dzięki obejrzeniu różnego rodzaju wybranych przez terapeutów obrazów filmowych, wykonywanie zadań związanych z filmami, dyskusje, zajęcia poszerzają też horyzonty kulturowe.
11) Kulturoterapia– organizowanie tygodni narodowościowych, w ramach których odbywa się projekcja filmowa dotycząca określonego kraju, poszerzanie wiedzy na temat kultury, kuchni danego kraju,
12) Terapia zajęciowa– zajęcia z rękodzieła (recykling, decoupage, poznanie różnych technik plastycznych),
13) Psychoedukacja i zajęcia relaksacyjne– podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy, wzajemne wsparcie, poznanie i ćwiczenie technik radzenia sobie ze stresem, zmniejszani napięcia emocjonalnego (techniki relaksacyjne), w skład tych zajęć wchodzą też zajęcia z psychodietetyki, podczas której uczestnicy poznają prawidłowy tryb odżywiania i jego wpływ na stan fizyczny i psychiczny.
14) Trening pamięci– ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze, rozwijające pamięć, myślenie, spostrzegawczość, kształtujące koncentrację uwagi.