WSPARCIE OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ ORAZ ICH RODZIN I OPIEKUNÓW W PROCESIE ZDROWIENIA
Klub Wsparcia CURATUS

Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji:
W latach 2019 i 2020 planujemy poszerzenie oferty zajęć popołudniowych dla osób doświadczających choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia- mieszkańców Wrocławia. Oferowany przez nas program jest szeregiem sprawdzonych na przełomie kilkunastu lat działań o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym, edukacyjnym i aktywizującym społecznie, skierowanym do osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w formie popołudniowych spotkań dwa razy w tygodniu oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych. Program ma na celu udzielanie wsparcia i poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego. Proponowane przez nas zajęcia z zakresu , psychoedukacji, rękodzieła, zajęć wokalno – muzycznych prowadzą do aktywizacji beneficjentów naszego projektu, pełnią niejednokrotnie funkcję edukacyjno – korekcyjną. Włączymy również zajęcia związane wyglądem zewnętrznym tzw. metamorfozy, trening higieniczny, trening budżetowy, zajęcia ruchowe oraz tak bardzo ważne procesie zdrowienia zajęcia z zakresu aktywności społecznej. Tego typu zajęcia wpływają bardzo pozytywnie na kondycję zdrowia psychicznego naszych uczestników – osoby te nabierają większej pewności siebie, czują się dowartościowane i wyróżnione. Poprzez włączanie grupy odbiorców Programu do wyjść i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie możliwa jest integracja ww. osób ze społeczeństwem oraz promowanie zdrowia psychicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie pokazało, że problem choroby psychicznej, czy też zaburzeń psychogeriatrycznych nie dotyczy wyłącznie osoby chorującej, lecz całej jej rodziny i środowiska lokalnego. Funkcjonowanie grup wsparcia dla osób będących w bliskim kontakcie z osobami chorującymi psychicznie, ich rodzin, znajomych w dalszym ciągu jest rzadkością. Nasza organizacja posiada doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju grupy ( luty – maj 2015) oraz w 2016 roku udało się utworzyć taką grupę, która spotyka się w co drugi wtorek miesiąca. W 2017 roku grupa ta spotykała się co tydzień przez dwie godziny. W latach 2018 i 2019 planujemy wydłużyć spotkania grupy o jedną godzinę, bo jest taka potrzeba i tak wynika z naszych obserwacji i komunikatów ze strony uczestników tej grupy . Rodziny osób chorych często pozostają same ze swoimi problemami, wstydzą się mówić o swoich emocjach, obawach. wstydzą się przyznać komukolwiek, że ich bliscy chorują, często też nie potrafią się z tym pogodzić, a wręcz nie dopuszczają takich myśli do siebie. Propozycja kontynuacji grupy wsparcia jest swego rodzaju odpowiedzią na potrzeby rodzin osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej, czy też z zaburzeniami psychogeriatrycznymi. Działania przewidziane w projekcie adresowane są nie tylko do osób doświadczających choroby psychicznej, zaburzeń psychogeriatrycznych i ich rodzin, ale również do społeczności lokalnej – osób doświadczających kryzysu psychicznego. Grupę docelową zadania publicznego stanowią osoby dorosłe z doświadczeniem choroby psychicznej, osoby przebywające w sytuacji kryzysu psychicznego lub z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodziny i opiekunowie. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie miasta Wrocław. W ramach przewidzianych regularnych działań planuje się objąć wsparciem około 30 osób( lecz wiemy z ostatnich doświadczeń, że liczba ta będzie przekroczona) w ciągu roku doświadczających problemów psychicznych/lub psychogeriatrycznych oraz około min.10 członków ich rodzin. Obie grupy będą grupami otwartymi. Miejscem realizacji zadania jest siedziba oferenta; 50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 5 oficyna, muzea, galerie, kina i inne instytucje kulturalno oświatowe we Wrocławiu, a w przypadku wyjazdów i wycieczek teren całej Polski.

Działania:
Otwarta grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów z psychoedukacją
Jest to grupa dla rodzin , bliskich i opiekunów osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Spotkania grupy dają możliwość uzyskania wsparcia, dzielenia się refleksjami w bezpiecznej atmosferze w gronie osób o podobnych doświadczeniach, trudnościach, wątpliwościach. Dodatkowo dzięki elementom psychoedukacyjnym uczestnicy grupy zapoznają się z mechanizmami zaburzeń psychicznych, specyfiką określonych zaburzeń. Grupa ma na celu dzielenie się wrażeniami, odczuciami, refleksjami związanymi z towarzyszeniem w chorobie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej, wymianę doświadczeń i uczuć, wymianę informacji, psychoedukację, poszerzenie wglądu w sytuację, wzajemne wspieranie się, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, komunikowanie się, trening asertywności, naukę właściwych sposobów zachowania wobec osoby chorej. Spotkania tej grupy będą odbywały się w każdy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 19.00.Osoby prowadzące: Adam Kapiczowski mgr psycholog, Aurelia Bajrakowska mgr. pielęgniarstwa i resocjalizacji.
Wtorkowa grupa spotkaniowa
Wtorkowa grupa spotkaniowa dla osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej, członków ich rodzin i opiekunów odbywająca się raz w tygodniu z wyłączeniem przerwy wakacyjnej od 01.07.2018 do 31.08.2018, godz. 16 – 19, tj. 3 godziny zegarowe.

W trakcie tych spotkań odbędą się zajęcia ruchowe, plastyczne, zajęcia społeczno – kulturalne, czyli wyjscia do miejsc użyteczności publicznej (kino, teatr, opera , muzeum, aqua park, itp) Opiekun grupy wtorkowej – Dagmara Mialik – wieloletni lider działań Stowarzyszenia.

Czwartkowa grupa spotkaniowa
Czwartkowa grupa spotkaniowa dla osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej, członków ich rodzin i opiekunów odbywająca się raz w tygodniu w godz. 16 – 19, tj. 3 godziny zegarowe.
Podczas tych spotkań będą realizowane zajęcia z rękodzieła ( decoupage, curling, itp,), gry stolikowe, zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym min. zajęcia typu metamorfozy (poprawa wizerunku – makijaż, fryzura, zadbane dłonie), treningi zaradności życiowej itp, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej itp. 29 marzec – uroczyste spotkanie wielkanocne 20 grudnia – uroczyste spotkanie wigilijne Opiekunem grupy będzie Edyta Gryczuk – instruktor terapii zajęciowej, pedagog.

Zajęcia muzyczno – wokalne
W ramach wtorkowych spotkań będą się odbywały również godzinne zajęcia tematyczne – zajęcia muzyczno – wokalne: podczas tych zajęć grupa będzie mogła uczyć się śpiewać różnego rodzaju piosenki np. biesiadne, będzie miała możliwość zagrania na różnych instrumentach typu grzechotka, tamburyno. Zajęcia te poprowadzi Elżbieta Sztura – animator zajęć muzyczno – wokalnych zajęcia będą się odbywały w co dwa tygodnie.


 
 
 
INFORMACJE ARCHIWALNE
 
WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH KRYZYSEM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ I Z ZABURZENIAMI PSYCHOGERIATRYCZNYMI ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW – WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH KRYZYSEM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ I Z ZABURZENIAMI PSYCHOGERIATRYCZNYMI ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW – Klub Wsparcia CURATUS.,
 
nr umowy: D/WZD/1862/5/2017, przyznana kwota dotacji 20 000PLN, kwota dotacji ogółem: 23 000
 
 
Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
W roku 2017 planujemy poszerzenie oferty zajęć popołudniowych dla osób doświadczających choroby psychicznej i zaburzeń psychogeriatrycznych oraz ich rodzin – mieszkańców Wrocławia. Oferowany przez nas program jest szeregiem sprawdzonych działań o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym, edukacyjnym i aktywizującym społecznie, skierowanym do osób z doświadczeniem choroby psychicznej i osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi w formie popołudniowych spotkań dwa razy w tygodniu oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych. Program ma na celu udzielanie wsparcia i poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego. Proponowane przez nas zajęcia z zakresu , psychoedukacji, rękodzieła, zajęć wokalno – muzycznych prowadzą do aktywizacji beneficjentów naszego projektu, pełnią niejednokrotnie funkcję edukacyjno – korekcyjną. Włączymy również zajęcia związane wyglądem zewnętrznym tzw. metamorfozy. Tego typu zajęcia wpływają bardzo pozytywnie na kondycję zdrowia psychicznego naszych uczestników – osoby te nabierają większej pewności siebie, czują się dowartościowane i wyróżnione. Poprzez włączanie grupy odbiorców Programu do wyjść i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie możliwa jest integracja ww. osób ze społeczeństwem oraz promowanie zdrowia psychicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie pokazało, że problem choroby psychicznej, czy też zaburzeń psychogeriatrycznych nie dotyczy wyłącznie osoby chorującej, lecz całej jej rodziny i środowiska lokalnego. Funkcjonowanie grup wsparcia dla osób będących w bliskim kontakcie z osobami chorującymi psychicznie, ich rodzin, znajomych w dalszym ciągu jest rzadkością. Nasza organizacja posiada doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju grupy ( luty – maj 2015) oraz w 2016 roku udało się utworzyć taką grupę, która spotyka się w co drugi wtorek miesiąca. Z naszych obserwacji i komunikatów ze strony uczestników tej grupy wynika, że tak grupa powinna odbywać się w każdy wtorek miesiąca. Rodziny osób chorych często pozostają same ze swoimi problemami, wstydzą się mówić o swoich emocjach, obawach. Propozycja kontynuacji grupy wsparcia jest swego rodzaju odpowiedzią na potrzeby rodzin osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej, czy też z zaburzeniami psychogeriatrycznymi. Działania przewidziane w projekcie adresowane są nie tylko do osób doświadczających choroby psychicznej, zaburzeń psychogeriatrycznych i ich rodzin, ale również do społeczności lokalnej – osób doświadczających kryzysu psychicznego.Miejscem realizacji zadania jest siedziba oferenta; 50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 5 oficyna, a w przypadku wyjazdowi wycieczek teren całej Polski.
 
Zakładany (-ne) cel (-e) realizacji zadania publicznego
Grupę docelową zadania publicznego stanowią osoby dorosłe z doświadczeniem choroby psychicznej, osoby przebywające w sytuacji kryzysu psychicznego lub z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodziny i opiekunowie. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie miasta Wrocław. W ramach przewidzianych regularnych działań planuje się objąć wsparciem około 30 osób w ciągu roku doświadczających problemów psychicznych/lub psychogeriatrycznych oraz około min.10 członków ich rodzin. Obie grupy będą grupami otwartymi. Wybrana grupa docelowa jest szczególnie narażona na wykluczenie społeczne oraz stygmatyzację. Bez odpowiedniej pomocy ze strony lokalnego środowiska, instytucji opiekuńczych oraz wsparcia najbliższych nie jest w stanie sama przezwyciężać trudności związanych z chorobą, dlatego to właśnie do niej skierowane są nasze działania. Dodatkowo przewidujemy objęcie wsparciem osób ze środowiska lokalnego, które zadeklarują chęć uczestnictwa w proponowanych zajęciach tematycznych. Takie działania sprzyjać będą przede wszystkim wzajemnej integracji osób chorych z ich środowiskiem lokalnym.Głównym celem zadania jest zapewnienie wybranej grupie docelowej wsparcia w przezwyciężaniu codziennych problemów życiowych związanych z doświadczeniem choroby i jej konsekwencjami a także integrację ze środowiskiem lokalnym w celu podejmowania działań na rzecz osób chorych psychicznie. Cel główny zadania będzie realizowany poprzez: -organizację regularnych spotkań w grupach wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin (wtorkowa i czwartkowa grupa spotkaniowa) -organizację zajęć terapeutycznych z zakresu terapii zajęciowej (rękodzieła), zajęć muzyczno – wokalnych, pozwalających na zwiększenie lub nabycie kompetencji kluczowych w pełnieniu różnorodnych ról społecznych (zajęcia tematyczne określone w harmonogramie) -poprawę jakości życia i wyrównanie szans osób chorych, słabszych o bardzo niskim statusie ekonomicznym, w większości wykluczonych społecznie, umożliwiając im w ten sposób korzystanie z dóbr kultury, sztuki jak również rekreacji (możliwość udziału grupy odbiorców Programu w wyjściach i wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie) -organizację i prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i wsparciowym dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie oraz środowiska lokalnego (działanie: wtorkowa otwarta grupa wsparcia z psychoedukacją dla rodzin i bliskich).
 
Otwarta grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów z psychoedukacją
Jest to grupa dla rodzin , bliskich i opiekunów osób z doświadczeniem choroby
psychicznej. Spotkania grupy dają możliwość uzyskania wsparcia, dzielenia się refleksjami w bezpiecznej
atmosferze w gronie osób o podobnych doświadczeniach, trudnościach, wątpliwościach. Dodatkowo dzięki
elementom psychoedukacyjnym uczestnicy grupy zapoznają się z mechanizmami zaburzeń psychicznych,
specyfiką określonych zaburzeń. Grupa ma na celu dzielenie się wrażeniami, odczuciami, refleksjami związanymi z
towarzyszeniem w chorobie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej, wymianę doświadczeń i uczuć,
wymianę informacji, psychoedukację, poszerzenie wglądu w sytuację, wzajemne wspieranie się, rozwijanie
umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, komunikowanie się, trening asertywności, naukę
właściwych sposobów zachowania wobec osoby chorej. Spotkania tej grupy będą odbywały się w każdy wtorek miesiąca
od godz. 16.00 do 18.00. Osoby prowadzące: Kamila Koziara mgr psycholog,
psychodietetyk, Aurelia Bajrakowska mgr.
pielęgniarstwa i resocjalizacji .
W miesiącu styczniu:24.01, 31.01 (2x 2godz. = 4godz); luty: 07.02, 14.02, 21.02, 28.02 (4x2godz. = 8 godz); marzec: 07.03,
14.07, 21.03, 28.03 (4x2godz. = 8 godz); kwiecień: 4.04, 11.04, 18.04, 25.04 (4×2 godz. = 8 godz); maj: 9.05, 16.05, 23.05,
30.05 (4x2godz. = 8 godz); czerwiec: 6.06,13.06, 20.06, 27.06 (4x2godz. = 8 godz); wrzesień: (5.09, 12.09, 19.09, 26.09
(4x2godz. = 8godz); październik: 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 (5x2godz. = 10godz); listopad: 7.11, 14.11, 21.11, 28.11
(4x2godz. =8godz); grudzień: 5.12, 12.12, 19.12 (3x2godz. = 6godz) łącznie 38 spotkań x 2godz. = 76godz.
 
Wtorkowa grupa spotkaniowa
Wtorkowa grupa
spotkaniowa dla osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej
oraz z zaburzeniami psychogeriatrycznymi i członków ich
rodzin i opiekunów odbywająca się raz w tygodniu z wyłączeniem
przerwy wakacyjnej od 01.07.2017 do 31.08.2017, godz. 16 – 19, tj. 3 godziny
zegarowe.W styczniu; 24.01, 31.01 (2x3godz. = 6 godz); luty;7.02, 14.02, 21.02, 28.02 (4x3godz. = 12 godz); marzec: 7.03,
14.03, 21.03, 28.03 (4x3godz. = 12 godz);kwiecień: 4.04, 11.04, 18.04, 25.04 (4x3godz. = 12godz); maj: 9.05, 16.05, 23.05,
30.05 (4x3godz. = 12godz); czerwiec: 6.06, 13.06, 20.06, 27.06 (4x3godz. = 12godz); wrzesień: 5.09, 12.09, 19.09, 26.09
(4x3godz. = 12godz); październik: 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 (5x3godz. = 15 godz); listopad:7.11, 14.11, 21.11, 28.11
(4x3godz. = 12godz); grudzień: 5.12, 12.12, 19.12 (3x3godz. = 9godz); łącznie 38 spotkań x 3godz. = 114 godz. Opiekun
grupy wtorkowej – Dagmara Mialik wieloletni lider działań w stowarzyszeniu.
 
Czwartkowa grupa spotkaniowa
W styczniu: 26.01 (1x3godz. = 3 godz); luty: 02.02, 9.02, 16.02, 23.02 (4x3godz. = 12 godz); marzec: 2.03, 9.03, 16.03,
23.03, 30.03 (5x3godz. = 15godz); kwiecień; 6.04, 13.04, 20.04, 27.04 (4x3godz. = 12godz);maj: 4.05, 11.05, 18.05, 25.05
(4x3godz. = 12godz); czerwiec: 1.06, 8.06, 22.06, 29.06 (4x3godz. = 12godz); lipiec: 6.07, 13.07, 20.07, 27.07 (4x3godz. =
12godz); sierpień: 3.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 (5x3godz. = 15godz); wrzesień: 7.09, 14.09, 21.09, 28.09 (4x3godz. =
12godz); październik: 5.10, 12.10, 19.10, 26.10 (4x3godz. =12godz); listopad: 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 (5x3godz. =
15godz); grudzień: 7.12, 14.12, 21.12(3x3godz. = 9 godz) łącznie 47 spotkań x 3 godziny zegarowe = 141 godzin
zegarowych.Grupa prowadzona przez opiekuna grupy – instruktora terapii zajęciowej . Podczas tych spotkań będą
realizowane zajęcia z rękodzieła ( decoupage, curling, itp,), gry stolikowe, zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki
zdrowotnej w tym min. zajęcia typu metamorfozy (poprawa wizerunku – makijaż, fryzura, zadbane dłonie).
Opiekunem grupy będzie Edyta Gryczuk – instruktor terapii zajęciowej, pedagog.
 
 Zajęcia muzyczno – wokalne
W ramach wtorkowych spotkań będą się odbywały również
godzinne zajęcia tematyczne. W tym czasie opiekun
grupy będzie zajmował się kwestiami organizacyjnymi
(np. dokumentacja, przygotowanie poczęstunku), bądź
będzie pozostawał z osobami, które danego dnia nie
będą uczestniczyły w zajęciach (19 x 1 godz. zegarowa):
-zajęcia muzyczno – wokalne: podczas tych zajęć grupa
będzie mogła uczyć się śpiewać różnego rodzaju
piosenki np. biesiadne, będzie miała możliwość zagrania
na różnych instrumentach typu grzechotka, tamburyno.
Zajęcia te poprowadzi Elżbieta Sztura – animator zajęć muzyczno – wokalnych.