UWAGA WAŻNE:
Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem zajęć w dniu 12 listopada 2018 r. zajęcia odbędą się w dniu 11 grudnia 2018 r. W tym dniu zorganizowana zostanie Choinka Marzeń u Prezydenta Wrocławia.

KLUBOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY CURATUS D/BPS/2072/18/2018-2019

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży CURATUS (wcześniej Klub Środowiskowy Curatus) funkcjonować będzie w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS, które od 2001 roku realizując różne projekty zawsze uwzględniał działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży. Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, edukacyjnym skierowaną do dzieci i młodzieży osiedla Kleczków. Ilość odbiorców naszych działań świadczy o stałym, dużym zainteresowaniu tego rodzaju inicjatywą. Należy zwrócić uwagę, iż środowisko, ze względu na bliskość zakładu Karnego wykazuje elementy kryminogenne, patologii społecznej, zwiększonego bezrobocia a co z tego wynika postępującej pauperyzacji środowisk lokalnych. Osiedle Kleczków nie posiada zbyt wiele miejsc, które mogłyby pozwolić na atrakcyjne, ciekawe w sensie pozytywnym spędzenie czasu wolnego od zajęć szkolnych. Działalność Klubowego Centrum Aktywności stanowi przeciwwagę dla niewłaściwych wzorców zachowań, marazmu, wykluczenia społecznego, czego częstym adresatem poza osobami dorosłymi są także dzieci. W Klubowym Centrum będą mogły nieodpłatnie rozwijać swoje zainteresowania, kreatywność, umiejętności interpersonalne, co ma doprowadzić do wzrostu samooceny w środowisku rówieśniczym. Stowarzyszenie posiada bazę umożliwiającą realizację tych celów między innym komputery, dostęp do internetu (kontrolowany), gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy itp, do których dzieci, ze względu na ograniczenia finansowe osób dorosłych nie mają dostępu w domu. Wobec istnienia coraz większych zagrożeń w otaczającym ich środowisku (nie tylko, ze względu na miejsce, lecz i otaczająca ich wszelkiego rodzaju ekspansję reklam, informacji itp), realizowany będzie program profilaktyki wszelkiego rodzaju uzależnień oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych. Zamierzamy także w podziale na grupy wiekowe zrealizować program przeciwdziałania przemocy z punktu widzenia dziecka. Mamy nadzieję, że nasze działania zminimalizuje ryzyko związane z występowaniem dysfunkcyjnych zachowań wśród dzieci i młodzieży w chwili obecnej, jak i w przyszłości oraz doświadczaniem i stosowaniem przemocy oraz różnorodnej dyskryminacji. Zakładamy, iż nasze działania zapewnią lepszy rozwój dzieci, który będzie także procentował w ich przyszłości. Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież mieszkająca lub ucząca się we Wrocławiu (głownie z osiedla Kleczków i sąsiadujących osiedli) w wieku od 6 do 19 lat oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku od 6 do 26 lat. Członkami Klubowego Centrum Aktywności Dzieci Młodzieży CURATUS będą dzieci i młodzież, których rodzice lub dzieci (powyżej 13 roku życia) zaakceptują regulamin Klubowego Centrum.
Celem głównym realizowanego zadania jest wspieranie aktywności dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień. Wymienione cele będą realizowane poprzez: a) organizację zajęć plastycznych, muzycznych, manualnych, kulturalnych, informatycznych, lingwistycznych, sportowych, turystycznych itp, b) realizację programu profilaktyki uzależnień, c) realizacja programu przeciwdziałania przemocy, d) rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, e) kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych, zdrowotnych, f) rozwijanie zdolności i kreatywności, g) integrowanie środowiska lokalnego.
Realizacja zadania rok 2018
Zajęcia będą odbywać się trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) w godzinach 16.00 – 19.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, ferii zimowych, ferii świątecznych (Boże Narodzenie i Wielkanoc) oraz miesiąca lipca i sierpnia, a także następujących dni: 2 maj, 4 maj, 1 czerwiec, 2 listopad. 1,Zajęcia będą realizowane w grupach maksymalne do 12 osób a) W poniedziałki od godziny 16 do godziny 19 realizowane będą zajęcia rozwijające kreatywność dzieci typu: plastyczne, rękodzieło, literackie (m.in. bajkoterapia), zajęcia teatralne, ruchowe itp; w przerwie dzieci pod opieką wychowawcy, będą przygotowywać sobie podwieczorek (jako trening samodzielności). Zajęcia prowadzone będą przez wychowawcę grupy 38×3 = 114 godzin. b) W środy od godziny 16 do godziny 19 będą prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania lingwistyczne, informatyczne z elementami programowania, matematyczne, na zajęciach będzie także mowa o zagrożeniach jakie stwarza swobodny dostęp do internetu i zawartych w nim treści oraz o uzależnieniach od gier komputerowych itp.: w przerwie dzieci pod opieką wychowawcy, będą przygotowywać sobie podwieczorek (jako trening samodzielności). Zajęcia prowadzone będą przez wychowawcę grupy 39×3 = 117 godzin. c) W piątki od godziny 16 do godziny 19 będą prowadzone zajęcia rozwijające zarówno zainteresowania intelektualne, jak i sportowe. Będą to zajęcia plastyczne, rękodzieło, sportowe, rekreacyjne itp. W przerwie grupa pod opieką wychowawcy będą przygotowywać sobie podwieczorek (jako trening samodzielności). W trakcie zajęć piątkowych raz w miesiącu będą przeprowadzone zajęcia w podziale na grupy wiekowe zajęcia z profilaktyki uzależnień. Zajęcia prowadzone będą przez wychowawcę 36×3=108 godzin, program profilaktyki uzależnień 10×2= 20 godzin (wolontariat). d) Pomoc pedagoga jako pogotowie pedagogiczne 1 raz w tygodniu (czwartek 16.00 – 17.00) po godzinie; 39×1=39 godzin (konsultacje będą dotyczyły sytuacji wyjątkowych, w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych zgłoszonych przez wychowawców – oferta dla dzieci i rodziców, dotychczas praktykowana w naszym Klubowym Centrum). 2. Wyjścia w małych grupach do 15 osób do aquaparku, lodowiska, kina, kręgielni itp Wyjścia z okazji dnia dziecka oraz choinka marzeń są uzależnione od terminu ustalonego przez organizatora. Terminy wyjść oraz miejsce będzie ogłoszone na stronie www oraz w siedzibie Stowarzyszenia. 3. Całodzienna integracyjna wycieczka autokarowa w okresie od 01.05.2017 do 30.06.2018 – grupa 12 dzieci wraz z poczęstunkiem 4. Całodzienna wycieczka integracyjna w okresie od 01.09.2018 do 31.10.2018 – grupa 12 dzieci wraz z poczęstunkiem

Oferta Klubowego Centrum Aktywności obejmuje:

  • rozwijanie zdolności matematycznych, polonistycznych, historycznych, itp.
  • warsztaty – trening umiejętności społecznych (radzenie sobie z negatywnymi emocjami, kształtowanie postaw asertywnych, właściwa komunikacja), program profilaktyki uzależnień (przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja zdrowia itp.), rękodzieła użytkowego i artystycznego, zajęcia plastyczne, rękodzieła, fotograficzne, muzyczne, tanecznych, teatralne, komputerowe, sportowe, ruchowe itp.,
  • wyjścia kulturalne, rekreacyjne – lodowisko, kino, kręgielnia, basen, muzeum, parki rozrywki itp.,
  • prowadzenie konsultacji pedagogicznych.