Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej curatus.org.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
• Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
• Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
• Brak mapy serwisu
• Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
• Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
• Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.

Wyłączenia
• Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA CURATUS i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
• są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
• Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
• Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 • Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie, pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Elementy graficzne nie posiadają zdefiniowanego tekstu alternatywnego, który opisuje, co znajduje się na grafice – trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.
 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niedosłyszących w załączonych filmach – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię “Czytaj dalej”, “Dowiedz się więcej” i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Szafarz
 • E-mail: curatus@o2.pl
 • Telefon: +48 71 329 09 19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus
 • Adres: ul. Kleczkowska 5 oficyna, 50-227 Wrocław
 • E-mail: curatus@o2.pl
 • Telefon: +48 71 329 09 19

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia
Elementy wchodzące w skład struktury strony i treści na niej udostępnione są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej siedziby Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Jedno wejście główne od strony południowej (oficyna od strony ulicy Kleczkowskiej 5), zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z chodnika wyłożonego kostką. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Siedziba mieści się na dwóch piętrach. Parter budynku jest całkowicie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak windy 1 piętro jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu do budynku brak progów.
 2. Opis dostosowań:
  • Toaleta i łazienka oraz sale zajęciowe są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń dróg ewakuacyjnych przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dotyczy to wszystkich pomieszczeń ewakuacyjnych.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy stowarzyszenia.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Na terenie stowarzyszenia nie ma miejsc parkingowych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 • Serwis zbudowany jest w oparciu o style CSS,
 • Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
 • Wersja kontrastowa – wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety i smartfony.